Adatkezelési Szabályzat

A D A T V É D E L M I  T Á J É K O Z T A T Ó

Harkály Üzletház Bt. = Harkály Üzletház Betéti Társaság, székhely: 6032 Nyárlőrinc Állami Gazdaság utca 3 sz,

cégjegyzékszám: 03-06-103481, adószám: 20475486-2-03, statisztikai számjel: 20475486-5155212-03 e-mail: harkalybt@gmail.com, telefon: 06-76-343-008 Harkály Üzletház Bt.1993. december  15.  óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett betéti társaság, mely elektronikus kereskedelemmel is foglalkozik. 

Harkály Üzletház Bt. egeszsegestermekek.hu webáruháza, és számlázasi rendszere zárt rendszerben dolgozik, természetes személy felhasználó adataiból kizárólag a törvényi előírásoknak megfelelő számla készítéshez szükséges nevet címet, és a Magyar Posta szerződött futárcég számára szükséges szállítási címet, telefonszámot használjuk fel.

 Honlap = a www.egeszsegestermekek.hu címen elérhető, az Harkály Üzletház Bt. által fenntartott és üzemeltetett honlap.

 Webáruház = az Harkály Üzletház Bt. által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.

 Felhasználók = a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy az Harkály Üzletház Bt. ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ”Munkatárs”), illetve bármely, az Ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárssal, akár az Harkály Üzletház Bt. által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: ”Kimenő hívás”), akár a felhasználó által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: ”Bejövő hívás”) útján kapcsolatba kerül vagy kapcsolatba lép (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználás”).

  Ügyfelek = Harkály Üzletház Bt.-vel bármilyen termék tárgyában, a Webáruházban vagy Harkály Üzletház Bt. általános szerződési feltételeiben foglalt más módon megkötött adásvételi szerződés vagy bármilyen más szerződés (a továbbiakban együttesen: ”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek.

 Adatvédelmi Tájékoztató = a jelen adatvédelmi tájékoztató és annak mindenkori, hatályos változata.

 Adat, vagy Személyes adat = a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, ( webáruházunk NEM használja és nem kéri be Felhasználók anyja nevét, születési helyét és idejét, személyi igazolvány számát, ) kizárólag a megrendelés teljesítéséhez és számlázáshoz szükséges:  állandó lakcímet, szállítási címet, e-mail címet, telefonszámot, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Egyéb adat = a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítási címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Közérdekű adat = az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a Személyes adat fogalma alá nem eső adat.

 Különleges adat = minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat, és ami egyébként Közérdekű adatnak sem minősül.

 Kötelező adat = minden, az Harkály Üzletház Bt. által kért, a Honlap egyes funkcióinak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adat, így különösen a vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés = adatkezelésnek minősül az Adatokon vagy az Adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelő = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

 Adatfeldolgozás = az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.

 Adatfeldolgozó = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából Személyes adatok feldolgozását végzi.

 Adattörlés = az Adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása nem lehetséges.

 Adatzárolás = az Adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 Adattovábbítás = az Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

 Nyilvánosságra hozatal = az Adat bármely harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

 Hozzájárulás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen egeszsegestermekek.hu Honlapon történő közzététele és az adatkezelési szabályzat módosításának a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerinti közlése.

 Tiltakozás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának kifejezett és egyértelmű kinyilvánítása, amelyben az Adatkezeléssel szemben kifogást emel, az Adatkezelés megszüntetését vagy az Adatkezeléssel érintett Adatainak törlését kéri.

A egeszsegestermekek.hu webáruház üzemeltetése kapcsán nem kell kérelmezni az adatvédelmi nyilvántartásba vételt, mivel az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés, szállítás. Harkály Üzletház Bt. által üzemeltetett egeszsegestermekek.hu  - az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel, - az adatkezelés célja az érintett számára ismert, - a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott, - az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használja fel, - az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből (ide nem értve az adatfeldolgozónak történő adatátadást), - az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatja.

Hírlevél = Harkály Üzletház Bt által üzemeltetett egeszsegestermekek.hu.hu a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek Nem küld Ki hírlevelet.

 Info tv. = az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 ÁSZF = az Harkály Üzletház Bt. mindenkor hatályos általános szerződési feltételei, amely elérhető http://egeszsegestermekek.hu/uzletszabalyzat oldalon

A http://egeszsegestermekek.hu.hu nem kezel vagy gyűjt egyéb adatot, mint a szállításhoz számlázáshoz szorosan kapcsolódva jelenik meg. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (a továbbiakban: ”Adatkezelés”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az Infotv. rendelkezései alapján a jelen AT hatálya nem terjed ki a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Vásárlóval kapcsolatba hozható adatokra. A jelen AT hatálya az Egyéb adatok kezelésére nem terjed ki. Harkály Üzletház Bt a Felhasználók és a Vásárlók a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó Adatot, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint a bűnügyi Adatot NEM gyűjt és nem kezel.

 Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a hatálybalépés napján lép hatályba. Az Új Adatkezelési Tájékoztató  hatálybalépés napja a jelen Adatkezelési Tájékoztató a Honlapon történő közzétételének napja 2018. 02 26. napon. Az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

 Az Harkály Üzletház Bt. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató módosítására. Harkály Üzletház Bt. biztosítja, hogy a hatályos Adatkezelési Tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az Adatkezelési Tájékoztatónak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

 Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása esetén az Harkály Üzletház Bt. köteles jól látható módon jelölni az Adatkezelési Tájékoztató szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

30 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az Adatkezelési Tájékoztató szabályait elolvasták, megértették és elfogadták.

 AZ ADATKEZELÉS ELVEI  Az Adatkezelés biztonsága: Harkály Üzletház Bt. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. Harkály Üzletház Bt. az Adatokat nem hozza nyilvánossága, és gondoskodik arról, hogy Adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerülhessenek Harkály Üzletház Bt. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag az Harkály Üzletház Bt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és az Harkály Üzletház Bt..-vel munkaviszonyban álló munkavállalói – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottja vagy (al)vállalkozója jogosult. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a(z al)vállalkozási szerződésben az Harkály Üzletház Bt..-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen AT-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre.

Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. Harkály Üzletház Bt. Adatot csak a Felhasználó, illetve Ügyfél önkéntes megadásával kezel. Harkály Üzletház Bt.  az általa kezelt Adatokat - a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve - harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével, vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt esetekben továbbítja. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt az Harkály Üzletház Bt. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat. Harkály Üzletház Bt. által a Felhasználótól, illetve az Ügyféltől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel.

Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy az Harkály Üzletház Bt. a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, Harkály Üzletház Bt. bizonyos Adatokat a Felhasználók, az Ügyfelek és a honlap védelmében használ fel.

35 Az Adatok tárolása: Harkály Üzletház Bt. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek. 3.6 A Felhasználó illetve Ügyfél tájékoztatása: Harkály Üzletház Bt. a Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek a saját Adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Harkály Üzletház Bt.  harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek – az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy Ügyfél Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.

  Szabad adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Harkály Üzletház Bt. jogosult a Felhasználó, illetve az Ügyfél ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni.

Adatkezelés alól kizárt adatok: az Harkály Üzletház Bt. Közérdekű adatot és Különleges adatot a Felhasználóktól illetve az Ügyfelektől nem kér és nem kezel.

ADATKEZELÉS ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK  Harkály Üzletház Bt. a Felhasználókról és az Ügyfelekről a jelen AT-ben meghatározottakon kívül semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt.

A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlap statisztikai célból rögzíti a Felhasználó és az Ügyfél IP címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint az Ügyfél és a Felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát. A jelen pontban foglalt Adatok naplózását a Honlap automatikusan végzi el, és 1 évig tárolja.

A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten elfogadja, hogy a Felhasználók illetve az Ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó illetve Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. A süti a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A sütiket a Felhasználó illetve Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy Harkály Üzletház Bt.  ún. rövid időtartamú sütiket (= session cookies) és hosszú időtartamú sütiket (= long term cookies) használ. A rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az Ügyfél / Felhasználó használja a Honlapot, azt követően törlődnek. A rövid időtartamú sütik alkalmazásával történő adatkezelés célja, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A hosszú időtartamú sütik célja, hogy Harkály Üzletház Bt. a Honlap elérése során jobb felhasználói élményt nyújtson a Felhasználónak és az Ügyfélnek. A sütik tárolási ideje a Felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ. A Felhasználó és az Ügyfél az internetböngészőben beállíthatják, hogy böngészőjük mely sütiket fogadjon, és mely sütiket utasítson el. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy az internetböngészők beállításainak lehetőségei egymástól eltérhetnek. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy valamennyi süti elfogadásának tiltása esetében a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói nem, vagy nem megfelelő módon működhetnek. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy az Harkály Üzletház Bt. funkcionalitásuk alapján megkülönböztetve használhat konverziós sütiket (= conversional cookies), melyek lehetővé teszik az egyes értékesítési csatornáink elemzését, követő sütiket (= tracking cookies), melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb csatornaelemzést tesznek lehetővé; vásárlási szokásokat követő sütiket (= remarketing cookies), amelyek alapján a Felhasználó / Ügyfél személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap; analitikus sütiket (= analytical cookies), amelyek a Felhasználó / Ügyfél honlaphasználati szokásait követik; valamint nélkülözhetetlen sütiket (= inevitable cookies), amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot.

A Felhasználó és az Ügyfél ehelyütt is kifejezetten tudomásul veszi, hogy Harkály Üzletház Bt. az különböző szolgáltatások kódjait használhatja, melyek sütiket helyez(het)nek el a Felhasználó és az Ügyfél számítógépén. Harkály Üzletház Bt. így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szolgáltatások kódjait használja: a Google Adwords remarketing követő kódját, amelynek célja, hogy az Harkály Üzleetház Bt. a Google Display hálózatba tartozó weboldalakon remarketing hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és az Ügyfél számára; a Facebook pixel kódját, amelynek célja, hogy az Harkály Üzletház Bt. a Facebookon hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és az Ügyfél számára; a Google Analytics kódját, amelynek célja, hogy az Harkály Üzletház Bt. a Honlappal kapcsolatos látogatottsági statisztikát gyűjtsön.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói, nyereményjátékok stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím. A Felhasználó az Adatkezeléshez való Hozzájárulását a Felhasználással automatikusan megadja az Harkály Üzletház Bt., mint Adatkezelő részére. A regisztráció csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A Kötelező adatok kezelésének a célja, hogy az Harkály Üzletház Bt. a megrendeléseket azonosítsa, visszaigazolja és azokat teljesítse, a megrendelés ellenértékét kiszámlázza és az Ügyféllel kapcsolatot tartson. A jelen pontban foglaltakat megfelelően kell alkalmazni a Szerződés a Honlapon kívül történő, és az Harkály Üzletház Bt. ÁSZF-jének meghatározott módon történő megkötése (a továbbiakban: ”Honlapon kívüli rendelés”) esetében. A Honlapon kívüli rendelés az ÁSZF 4.01 és 4.02 pontjában meghatározott esetében a jelen AT hatálya nem terjed ki a Felhasználó vagy az Ügyfél Külső honlapon megadott adatainak kezelésére. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Harkály Üzletház Bt. Külső honlapokon adatokat nem kezel.

Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során köteles az Harkály Üzletház Bt által meghatározott Személyes adatait, illetve azok meghatározott körét megadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés megkötése, vagy annak bármilyen okból történő elmaradása esetében Harkály Üzletház Bt. az Ügyfél kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig az általa megadott Személyes adatokat marketing- és statisztikai célokra jogosult felhasználni. Így az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott e-mail címe vagy más Adata alapján Harkály Üzletház Bt. más, olyan internetes felületeken is megjeleníthet az Harkály Üzletház Bt. által az Ügyfél számára relevánsnak tartott reklámhirdetéseket, amely internetes felületeken az Ügyfél ugyanazt az e-mail címét vagy más Adatát használja, mint amit a Szerződés megkötésekor Harkály Üzletház Bt.  részére megadott. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során megadott telefonszámára az Harkály Üzletház Bt. sms-ben az Harkály Üzletház Bt. által az Ügyfél számára relevánsnak tartott reklámhirdetéseket, és egyéb, Harkály Üzletház Bt. működésével összefüggő körülményekről szóló üzeneteket küldhet. A jelen pontban meghatározott adatkezelés célja az Harkály Üzletház Bt. Termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése, valamint az Ügyfél az Harkály Üzletház Bt. működésével összefüggő körülmények változásáról történő tájékoztatása.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Harkály Üzletház Bt. a Felhasználó által megadott Adatok közül a névre, címre, szállítási címre és telefonszámra vonatkozó Adatokat a megrendelés teljesítése céljából az alábbi harmadik személyek felé továbbíthatja:

A MAGYAR POSTA ZRT. AZONOSÍTÓ ADATAI

Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 
Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463 
Pénzforgalmi jelzőszám: 18203332-06000412-40010015 
Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01 
Adóigazgatási szám: 10901232-2-44 
Társadalombiztosítási törzsszám: 4035-8 
Gazdasági kamarai azonosítószám: 125408 
Számlavezető pénzintézet neve: FHB Bank Zrt

Regisztrációhoz kötött felhasználás esetén a Felhasználó a regisztrációját bármikor módosíthatja vagy törölheti a Honlap Saját fiókjában. Az Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlése nem jeleni a regisztráció során megadott Adatok törlését, ezért az Adatokat az Harkály Üzletház Bt. a Felhasználó kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja. A regisztráció során megadott Adatok törlésére a jelen Adatvédelmi Tájékoztató foglaltak az irányadók.

Harkály Üzletház Bt a telefonhívásokat nem rögzít

A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Harkály Üzletház Bt. a Felhasználó illetve az Ügyfél kérelmére, legkésőbb 10, azaz tíz munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak illetve az Ügyfélnek az általa kezelt felhasználói- illetve ügyféladatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy Harkály Üzletház Bt. az Info tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott okból megtagadhatja. A tájékoztatás megtagadása esetén Harkály Üzletház Bt. írásban közli az érintett Felhasználóval illetve Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó vagy az Ügyfél jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat.

Harkály Üzletház Bt a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adatok valóságtartalmát nem ellenőrzi, és az Adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozik felelősséggel. Az Harkály Üzletház Bt helyesbíti, ha az ezt a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri. Ha a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Adat az Harkály Üzletház Bt, az Adatot az Harkály Üzletház Bt. helyesbíti.

Az Adatot az Harkály Üzletház Bt törli, ha az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri, az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az Adat törlését a bíróság vagy a NAIH elrendelte. Harkály Üzletház Bt. az Adatot a Felhasználó illetve az Ügyfél törlés iránti kérelmének kézhezvételét követő 5, azaz öt munkanapon belül törli

A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tiltakozhat az Adatainak reklám célból történő kezelése ellen. Az Harkály Üzletház Bt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15, azaz tizenöt napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Harkály Üzletház Bt az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az Adatokat zárolja.

Az Harkály Üzletház Bt. a Felhasználók és az Ügyfelek tájékoztatása vagy kényelme szempontjából, a Honlapon linkeket helyezhet el, melyeken keresztül más honlapokat tesz elérhetővé. Harkály Üzletház Bt. semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért. Az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen AT hatálya alá. A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a linkeken keresztül elérhető honlapokon kért adatok nem kerülnek az Harkály Üzletház Bt birtokába, így azok jogszerű felhasználásáért az Harkály Üzletház Bt felelősséget nem vállal. 5.

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS  A jelen AT a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az Info tv., a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire. A jelen ATben nem szabályozott kérdésekre a jelen pontban hivatkozott jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen AT értelmezésére a magyar jog az irányadó.

A jelen AT bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az AT többi részének érvényességét nem érinti. A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy esetleges adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu). 

Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és az Harkály Üzletház Bt között az Adatkezeléssel vagy a jelen AT-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a  Kecskeméti Járásbíróság, és Kecskeméti Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

Harkály Üzletház mindenkor törekszik a törvényi előírásoknak megfelelni, az esetleges nézeteltéréseket tárgyalásos békés úton kezelni.

Nyárlőrinc, 2018. 02. 26.

Copyright © 2016. Egészséges termékek webáruháza. - Minden jog fenntartva.